Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Ordinær generalforsamling i Told- og Skattehistorisk Selskab 2018

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 10. april 2018, kl 16.00-17.00 i SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2017
3. Indkomne forslag
4. Regnskab 1. januar - 31. december 2017
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

 1. formand
 2. 5 bestyrelsesmedlemmer
 3. 2 bestyrelsessuppleanter
 4. 2 revisorer
 5. en revisorsuppleant

6. Fastsættelse af kontingent for 2019
7. Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af dirigent

Som dirigent blev kontorchef Niels Anker Jørgensen foreslået og valgt enstemmigt.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2017

Henrik Fode aflagde følgende beretning:

Told- og Skattehistorisk Selskab – 40 år
Told- og Skattehistorisk Selskab rundede den 24. oktober 2017 40 år, hvilket er godt gået, for selv om selskabet på et tidspunkt havde omkring 2700 medlemmer, så er selskabet dog fortsat blandt de store historiske foreninger i Danmark med et flot medlemstal.

Selskabet kan se tilbage på 40 år med Zise, som et betydeligt historisk fagtidsskrift, der fortsat holder en linje med en passende blanding af faghistoriske artikler og erindringsartikler.

Selskabet kan også se tilbage på en betydelig udgivervirksomhed med værker som Dansk Toldhistorie, Dansk Skattehistorie og Tolden i Sundet, sidstnævnte ovenikøbet også i en engelsk udgave The Sound Toll at Elsinore, men mange andre vægtige værker er det også blevet til som bogen om Krydstoldvæsenet, Toldvæsenet og Grænsegendarmeriets uniformer, Tolder og kvinde, Det gamle Aalborghus samt ikke at forglemme den nye serie om toldvæsenets bygningshistorie, som er indledt med Toldbygninger på Bornholm, hvor Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø vil blive det næste bind, men herom senere. Hen ved 25 bøger af høj kvalitet er det blevet til.

Selskabets sekretær, Gunnar Jakobsen, havde samtidigt med selskabet 40 års jubilæum som sekretær. En stor tak til Gunnar Jakobsen for hans indsats gennem alle de 40 år, hvor han har været sekretær for selskabet. Uden hans indsats havde der næppe været et Told- og Skattehistorisk Selskab samt de mange bogudgivelser af høj kvalitet. Således har han også gennem årene skaffet mange artikler til Zise, som har bidraget væsentlig til at holde flere af redaktørerne oven vande.

Dagen blev ikke markeret udadtil, men der blev afholdt et bestyrelsesmøde på dagen, hvor bestyrelsen i forbindelse med et bestyrelsesmøde spiste en beskeden frokost fra kantinen i SKAT i Østbanegade.

Medlemstal
Per 1. april 2018 havde selskabet 714 personlige medlemmer, hvoraf 242 er ansat i SKAT, samt 8 virksomheder og institutioner med kollektivt medlemskab. Herudover er der 18 biblioteker og museer, der abonnerer på Zise, i alt 738, der modtager Zise. Det samlede "medlemstal" er dermed faldet med 69 siden 1. april 2017.

Zise - status
Museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum, tiltrådte som redaktør 1. januar 2017, og har hermed udsendt den første årgang af Zise.

Til jubilæumsnummeret af Zise bidrog flere af de tidligere redaktører, således: Anders Monrad Møller: Redaktør i en omskiftelig tid 1984-1995, Ole Degn:Erindringer, told, skat og arkitektur 2004-2009, Tora Ribers:Kunst, kommunal skattehistorie og lidt fra museet 2009-2011, Hans Munk Pedersen: Min redaktørtid – 2013-2016 og Henrik Gjøde Nielsen: Zise 2017 og fremtiden.

Zise 1 af 41. årgang er udkommet med en artikel om retssagen mod øresundstolder Peder Hansen i 1548 ”En tolder for en rosenobel” af Mogens Jensen samt Alice Helmarks på bånd indtalte ”Erindringer fra toldvæsenet i København 1942-1984 samt starten på Jørgen Kristiansens ”Erindringer om kommunal skattehistorie 1971-1975”, som fortsættes i Zise 2 og 3. Zise 2 vil indeholde yderligere en artikel om Øresundstolden med Mogens Jensens ”Tre toldergenerationer - Liljefelderne og Øresundstolden”, hvor der i Zise 3 også vil være en artikel om Øresundstolden af Andreas Ørskov Lindhardt om ”Peder Oxe og Øresundstolden”.

Desværre må bestyrelsen også i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise fortsat kan være spændende læsning. Så derfor toldere og skattefolk – få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise! For det er ikke sådan, at redaktøren har for meget stof til de kommende numre.

Drøftelserne om at overgå til et årsskrift med eventuel udsendelsen af et lille informationsblad en gang årligt er ikke tilendebragt, men hvis bestyrelsen træffer beslutningen vil omlægningen formentlig få virkning fra 2019.

Kontingentet
Kontingentet har gennem rigtig mange år ligget på beskedne 60 kr. om året, men som de senere år ikke har kunnet dække de faste udgifter til publicering og udsendelse af Zise 3 gange årligt. Bestyrelsen foreslog derfor en kontingentforhøjelse med virkning fra 1. juni 2017, således at kontingentet for 2017 blev 90 kr., mens kontingentet fra 1. januar 2018 er på 120 kr. årligt, dvs 10 kr. om måneden for ansatte i SKAT, som betaler kontingentet over lønnen.

www.zise.dk
Digitaliseringen af Zise. Samtlige årgange af Zise fra 1978 til og med 2017 ligger nu som pdf-filer på www.zise.dk, hvor de også er søgbare. De enkelte artikler er registreret med forfatternavn og titel på artiklen. Men der er på sigt mulighed for, hvis frivillig arbejdskraft findes, at tildele artiklerne emneord eller kronologi, så man kan søge bredt i artiklerne. Udlægningen af Zise på www.zise.dk indebærer, at selskabet ikke lagerfører Zise i papirudgaven længere tilbage end de seneste 2-3 årgange. Zise vil fremover blive gjort tilgængelig på www.zise.dk efter 2 år efter publiceringen.

Kildemateriale - Toldvæsenet
En række trykte kilder i form af lovbestemmelser, reglementariske bestemmelser samt bl.a. Sponnecks bog Om Toldvæsen og det danske Toldvæsen i særdeleshed m.fl. vil snarest blive lagt ud på www.zise.dk tilligemed en række personalehåndbøger, desværre ikke længere frem end til 1920, idet selskabet påny har rettet henvendelse til Datatilsynet, men uden dog at få en konkret stillingtagen og dermed et operativt svar på henvendelsen. Datatilsynet har i deres svar meddelt, at de opfatter oplysningerne som ikke-følsomme personoplysninger. Videregivelse af sådanne oplysninger kan finde sted, hvis der forinden gives samtykke hertil, men kan også videregives uden den registreredes samtykke, hvis den dataansvarlige vurderer, at der er en berettiget interesse i videregivelsen, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Datatilsynet anfører, at det er den dataansvarlige, der i første omgang skal vurdere, hvorvidt en sådan videregivelse kan ske inden for rammerne af persondataloven.

Med hensyn til eventuelle rettigheder, så er toldvæsenets grønne bøger m.fl. udgivet af private frem til 1961, hvor Personalekontoret i Tolddepartementet står som udgiver, mens Grænsegendarmeriets personalehåndbøger er udgivet af Grænsekorpsforeningen m.fl., så SKAT vil tidligst kunne påberåbe sig rettigheder fra 1961 og dermed først måske betragtes som værende dataansvarlig fra dette tidspunkt, men der kan teoretisk set være efterlevende efter nogle af forfatterne til de tidligere udgivelser. Lige nu afventer vi et svar fra SKAT. Når der foreligger et forhåbentlig positivt svar herfra, så vil vi med meget kort varsel kunne udlægge de resterende ”grønne bøger”, som vi har fået flere henvendelser om og som har stor interesse både blandt vore medlemmer.

Personalia-delen fra værket "Det danske Toldvæsen" og tilsvarende Grænsegendarmeriets fra "Dansk Politistat" vil også kunne udlægges.

Desværre har vi ikke fundet frem til tilsvarende personalehåndbøger fra det statslige skattevæsen og dem vi har set indeholder de enkeltes karakterer fra fagskolen, hvilket formentlig vil være i modstrid med persondataloven at gøre frit tilgængeligt.

Med hensyn til kildemateriale i øvrigt, så vil der efterhånden blive mere tilgængeliggjort på www,zise.dk.

Tolden i Sundet
Den engelske udgave af Tolden i Sundet, der har fået den engelske titel The Sound Toll at Elsinore, og som selskabet har udgivet i tæt samarbejde med Museum Tusculanum, udkom den 8. november 2017 lige til bogmessen i Bella Center.

Ingen havde vel forestillet sig, da vi gav os i kast med denne antologi om Øresundstolden, at den ville komme til at volde os så mange problemer og tage så lang tid, så vi er i bestyrelsen meget glade for, at vi fik den ud, og inden vi mistede Ole Degn, som var hovedkraften i redaktionen sammen med Gunnar Jakobsen. Ole Degn døde desværre kort tid efter at bogen var blevet publiceret, men han nåede lige at se det færdige resultat.

Et af de sidste problemer, som vi fik løst, var problemerne omkring terminologien, som var komplekse, da der på den tid, som antologien omhandler ikke er skrevet meget på engelsk om de interne administrative forhold ved Øresunds Toldkammer. Et andet problem var løbetiden for bevillingerne til publiceringen, men heldigvis var fondene positivt indstillede over for projektet, så de, trods flere forlængelser, forlængede bevillingerne en sidste gang. En stor tak til "Aage og Johanne Louis-Hansens Fond" og "Lillian og Dan Finks Fond", som bidrog med tilsammen 80.000 kr. Endvidere en stor tak til de to nederlandske fonde: ”Vaderlandsch Fonds ter aanmoeding van ‘s-Lands Zeedienst” og ”De Directie der Oostersche Handel en Reederijen”, som bidrog med i alt 8.000 EUR svarende til 60.000 kr. De budgetterede restomkostninger på 60.000 kr. er Told- og Skattehistorisk Selskabs tilskud til publiceringen. Uden fondsstøtte ville publiceringen på engelsk ikke have været mulig. Bogen forhandles kun af Museum Tusculanum, hvor selskabets medlemmer får rabat.

Toldvæsenets bygningshistorie
Redaktørerne af "Toldvæsenets bygningshistorie" Henrik Fode og Gunnar Jakobsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet "Toldvæsenets bygningshistorie", der for enkelte landsdele er meget langt fremme, mens der for andre områder fortsat mangler forfattere, noget redaktørerne løbende arbejder med.

Det første bind om Toldbygninger på Bornholm, der er skrevet af Mogens Lau, udkom december 2016. Det er en meget spændende historie vi får om de bornholmske toldbygninger, som også er anderledes, end vi foreløbig har set i den øvrige del af landet. Stor tak til Mogens Lau for en velskreven og spændende bog.

Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø vil efter det foreliggende blive publiceret i næste bind, som forhåbentlig vil kunne udkomme i 2018/19. Tidligere lektor i historie ved Svendborg Statsskole Hans Kaae har skrevet om toldkamrene Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt Bagenkop toldkontrol. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens toldkammer. Museumsleder Harriet Hansen, tidligere Middelfart Museum, har skrevet om Middelfart og Bogense toldkamre. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet skriver om Faaborg Toldkammers bygningshistorie, mens arkivchef Jørgen Thomsen, Odense skriver om Odenses toldkammerbygninger, hvoraf de 3 fortsat eksisterer udover en nyere havnetoldbod. Vi er således i gode indsigtsfulde lokalt forankrede hænder. De sidste manuskripter til dette bind skulle således være i hus omkring 1. maj, hvorefter vi lige skal have set på, om der er toldopsynsmandsposter og bygninger i de mindre havne, som nødvendigvis skal behandles eller nævnes.

Vi har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået tilsagn om støtte på 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond, men må nødvendigvis finde flere fondsmidler for at få tilstrækkelig balance mellem udgifter og indtægter på en sådan udgivelse.

Seniorforsker Claus M. Smidt er i gang med at skrive om toldkammerbygningerne på Lolland og Falster.

Museumsinspektør Mariann Ploug har skrevet om Varde toldkammer og Hans Kaae om Esbjerg toldkammer, mens arkivar Karsten Merrald Sørensen har skrevet om Fredericia toldkammer, Henrik Nedergaard Olsen om Vejle toldkammer og lektor Erik Hansen om Ikast Toldkontrol.

Vi har tre bidragydere fra Nordjyllands Kystmuseum: Arkivar Hans Nielsen skriver om Skagen, museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen om Frederikshavn, mens museumsinspektør Jens Thidemann skriver om Sæby. Herudover er der indgået aftale med Knud Holch Andersen om at skrive om Thisted. Så det nærmer sig, at vi har dækket hele Vendsyssel.

Tidligere museumsinspektør Gudrun Gormsen har påtaget sig at skrive om Lemvig, Skive, Struer og Holstebro toldkamre. Leder af Historieenheden ved Sydvestjyske Museer, postdoc, ph.d. Lulu Anne Hansen, skriver om Ribe og Fanø.

Herudover foreligger der allerede artikler om Hack Kampmanns toldbygninger i det jyske, som Ole Degn har skrevet om i Zise, men nok skal udbygges en smule til værket om toldbygningernes historie. Herudover er der tilsagn fra arkitekt Claus Peder Navntoft og Henrik Fode om mere tværgående artikler om bl.a. baggrunden for det store byggeboom i slutningen af 1800-tallet, herunder de samfundsmæssige og transportmæssige årsager, der lå til grund for placeringen af de nye bygninger.

Derudover har antikvar Allan Tønnesen givet tilsagn om at skrive om de københavnske toldbygningers historie, såvel de hedengangne som de eksisterende. Museumsinspektør Lars Bjørn Madsen skriver om de nordsjællandske toldbygningers historie, men ingen af disse er endnu gået i gang med udarbejdelsen.

Det er som sagt ikke lykkedes at få truffet aftaler om beskrivelser af samtlige toldkamre, men de to redaktører håber, at det vil lykkes, da alle finder projektet spændende samtidigt med, at det for de fleste lokale arkiv- eller museumsfolk vil være en overkommelig opgave. Således er der en løbende dialog med Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland, som vi håber vil føre til en aftale, hvilket vil passe fint ind med 100-året for Genforeningen, som vil blive markeret stærkt i Sønderjylland i 2020.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er fortsat i fuld sving med at udarbejde et told- og skattehistorisk opslagsværk fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Opslagsværket vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie. Opslagsværket udkom desværre ikke, som vi havde håbet, i 2017, da manuskriptet ikke er færdigskrevet, men dog langt fremme.

Claus Rafner har beskrevet de statslige direkte skatter, de militære byrder og udskrivninger, de lokale og kommunale skatter, gruppen af retsafgifter, arveafgifter og retssportler mv, afgifter henhørende under politiet, samt stempelafgiften. Artiklerne tager hovedsageligt afsæt i navne på skatter og afgifter, men Claus Rafner har også medtaget mange begreber inden for skatteforvaltningen som særskilte artikler. Desværre mangler toldsiden, hvilket forfatteren dog forventer at kunne klare forholdsvis hurtigt, da det er et område, som han tidligere har beskæftiget sig en del med, så måske lykkes det at få opslagsværket ud i 2019.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
For nogle år siden fik vi scannet C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie", der er en kilde, som bringer os meget tæt på Øresundstolden og hvordan den fungerede set med embedsmandens øjne. Bogen blev trykt i 1855 men kom aldrig i handelen, men blev genoptrykt af Kildeskriftselskabet i 1975.

C.F. Holm har skrevet en fortsættelse, der foreligger som 2 manuskripter i Håndskriftsamlingen på Det kongelige Bibliotek og som af Jan Kanstrup, der har skrevet om C.F. Holm, beskrives som absolut værd at udgive. Selskabet har derfor foranlediget manuskriptet affotograferet, så man ikke nødvendigvis behøver at sidde på Det kongelige Bibliotek for at arbejde med manuskriptet.

Jan Kanstrup har på nuværende tidspunkt transskriberet begge bind af manuskripterne, ”Fra Holtens Tid”, som omfatter årene 1839-1850, og ”Fra Bluhmes Tid”, som dækker årene frem til Øresundstoldens afløsning i 1857. Kanstrup er nu i gang med en kvalitetssikring af den transskriberede tekst og sideløbende hermed arbejder han med et forklarende og uddybende noteapparat for alle 3 bind. Told- og Skattehistorisk Selskab vil, når manuskriptet ligger klar, søge midler til en publicering.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720
Ole Degn havde, da han døde et nyt værk klar til udgivelse, Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720, som bestyrelsen har besluttet, at Told- og Skattehistorisk selskab gerne vil medvirke til publiceringen af. Publiceringen er næsten fuldt finansieret. Bestyrelsen har besluttet at støtte udgivelsen med i alt 25.000 kr. henset til, at værket også er relevant for Told- og Skattehistorisk Selskab. Bogen ventes publiceret foråret 2018.

Told- og Skattemuseet
Efteråret 2015 besluttede SKATs direktion at undersøge mulighederne for at nedlægge museet. Samlingerne skulle ikke direkte kasseres, hvorfor der blev rettet henvendelse til Nationalmuseet og Rigsarkivet, hvor Rigsarkivet har hentet det, der efter deres opfattelse er arkivalier, herunder billedsamlingen, mens Nationalmuseet frem til 1. oktober 2016 gennemgik genstandene i samlingen, som landets kulturhistoriske museer fik lejlighed til at lægge billet ind på.

Forgængeren til Dansk Told & Skatteforbund var i 1912 stærkt engageret i etableringen af Toldmuseet, som siden blev til Told- og Skattemuseet, da toldvæsenet og den statslige del af skattevæsenet blev til Told·Skat. Samlingen bestod frem til gennemgangen af samlingen bl.a. af billeder og genstande, der gennem årene er afleveret af private mennesker samt er indsamlet fra tjenestestederne. Her ligger også udskrifter af interviews og meget mere, der fortæller historien om en etat, toldetaten, der siden blev en del af SKAT.

Museet blev pakket ned og flyttet til et magasin i Søborg. Dansk Told & Skatteforbund mente imidlertid, at der skulle gøres et forsøg på at få samlingen placeret ét sted fremfor at museet blev opsplittet og fordelt mellem interesserede museer. I samarbejde med Forbundet og dets formand, Jørn Rise, blev der iværksat en engageret indsats for at finde en løsning. En komité med Kaj Elkrog som formand og repræsentanter for Dansk Told & Skatteforbund samt en repræsentant fra Told- og Skattehistorisk Selskab – Henrik Fode – blev der taget initiativ til at skabe en samlet løsning for museet. Omkostningerne til arbejdet er blevet dækket af Dansk Told & Skatteforbund.

Samlingerne er nu flyttet til museet Oldemorstoft, som indtil årsskiftet har været en del af Museum Sønderjylland, men som nu fortsætter som et selvstændigt museum under Aabenraa Kommune, som har besluttet at bevare museet og fortsat at støtte det økonomisk. Told- og Skattemuseets samling vil fremover udgøre en væsentlig del af museet, som nu er gået i gang med at planlægge, hvorledes samlingen fremover skal præsenteres. Dansk Told & Skatteforbunds bestræbelser for at skabe et samlet ”told- og skattemuseum” er således lykkedes. Henrik Fode har repræsenteret Told- og Skattehistorisk Selskab i dette arbejde.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt et bestyrelsesmøde.

Beretningen blev efter enkelte uddybende spørgsmål godkendt enstemmigt.

Ad punkt 3 – Indkommende forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad punkt 4 – Regnskab 1. januar – 31. december 2017

Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

På valg var:

 1. Formand
  Da der gennem mange år har været tradition for, at formanden for selskabet har været chefen for toldvæsenet, Told·Skat eller SKAT, så foreslog bestyrelsen, at Henrik Fode fortsætter som fungerende formand frem til næste generalforsamling, såfremt han bliver genvalgt til bestyrelsen. Herefter håber bestyrelsen, at der er sket en afklaring af organiseringen og ledelsen af skatteforvaltningen samt forholdet til Told- og Skattehistorisk Selskab. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag.

 2. 5 bestyrelsesmedlemmer
  Gunnar Jakobsen og Henrik Fode. De er begge villige til genvalg. Henrik Fode har meddelt, at der er sidste gang, at han genopstiller. Søren Vigilius Christensen udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog, at udskyde valget af de manglende 3 bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling i 2019, idet man også her ville afvente en afklaring af organiseringen og ledelsen af skatteforvaltningen, samt hvad der sker med Told- og Skattemuseets samling. Dertil kommer, at selskabet nødvendigvis må forberede et generationsskifte i bestyrelsen. Det er væsentligt for selskabet at få indvalgt personer, der på sigt vil kunne overtage de opgaver, som i dag især påhviler sekretær og næstformand, dvs. den daglige drift samt publikationsvirksomhed. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget og genvalgte Henrik Fode og Gunnar Jakobsen.

Bestyrelsen vil herefter frem til næste generalforsamling bestå af følgende:

Fungerende formand Henrik Fode, redaktør Henrik Gjøde Nielsen, sekretær Gunnar Jakobsen, Kasserer Anders Bech Christensen og bestyrelsesmedlem underdirektør Preben Buchholtz og chefkonsulent Taus P. Helleskov.

 1. 2 bestyrelsessuppleanter
  Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt.

 2. 2 revisorer
  Chefkonsulent Keld Boysen og specialkonsulent Peter C. Sibbesen blev genvalgt.

 3. En revisorsuppleant
  Chefkonsulent Niels B. Legaard blev genvalgt.

Ad punkt 6 – Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastsættes uændret for 2019 til 120 kr. årligt for enkeltpersoner og 1.000 kr. for institutioner og foreninger mv.

Ad punkt 7 – Eventuelt

Som led i at få udgivet værket om toldvæsenets bygningshistorie foreslog Taus P. Helleskov, at man i begrænset omfang betalte honorarer til forfatterne så dette bogprojekt kan realiseres.

Næstformanden takkede herefter dirigenten for et veludført hverv.

 

Godkendt af dirigenten Niels Anker Jørgensen den           7 / 11 2018

 

 

 

 

Tilbage | Til Top