Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt    
 
 

 

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019, kl 16.00-17.00 i Skatteforvaltningen, Østbanegade 123, 2100 København Ø, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2018
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
 6. formand
 7. redaktør
 8. 5 bestyrelsesmedlemmer
 9. 2 bestyrelsessuppleanter
 10. 2 revisorer
 11. en revisorsuppleant
 12. Fastsættelse af kontingent for 2020
 13. Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af dirigent
Kontorchef Niels Anker Jørgensen blev valgt som dirigent.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2018
Medlemstal
Per 1. april 2019 havde selskabet 638 personlige medlemmer samt 8 virksomheder og institutioner med kollektivt medlemskab. Herudover er der 14 biblioteker og museer, der abonnerer på Zise, i alt 660 modtagere af Zise. Det samlede "medlemstal" er dermed faldet med 54 siden 1. april 2018.

Zise - status
Zise er i 2018 planmæssigt udkommet med tre numre redigeret af museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen, Nordjyllands Kystmuseum.

Bestyrelsen har besluttet, at Zise fremover skal udkomme som årsskrift med udsendelse af et lille informationsblad en gang årligt. Omlægningen til årsskrift får virkning fra i år, så der udkommer fra i år kun et enkelt Zise om året. Zise som årbog skal være på mindst 120 sider, dog således at der tages hensyn til postvæsenets portogrænser og dermed vægten af årbog og emballage.

Det første, der vil udkomme, vil være det lille informationsblad og for de medlemmer, der ikke betaler kontingent over lønnen, indlagt en kontingentopkrævning. Informationsbladet vil udkomme juni/juli i år, mens den første årbog vil udkomme november/december 2019.

Indholdsmæssigt holder vi fast i den traditionelle Zise-linje, med en blanding af erindringsstof og faghistoriske artikler, anmeldelser mv. Ved udgivelse i bogformat bliver der plads til større arbejder, uden at bryde disse op, og vi kan, ud over den traditionelle linje, også operere med tematiske årbøger.

Årbogen opdeles i fire afdelinger, en afdeling med faghistoriske artikler, en afdeling med erindringsartikler og en afdeling med boganmeldelser samt en afdeling med meddelelser.

Fremover vil en del af de faghistoriske artikler være peer reviewede [fagfællebedømte]. At de faghistoriske artikler fremover bliver peer reviewede er efterhånden en nødvendighed, da tendensen er, at dette fænomen også er ved at brede sig fra universitetsverdenen til museumsverdenen og færre og færre historikere leverer artikler uden at man kan opfylde kravet om peer reviewing.

Selv om det ser rimeligt ud med stof til den første årbog, så vil bestyrelsen alligevel igen i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise som årbog også kan blive spændende læsning. Så derfor toldere og skattefolk – få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise!

Kontingentet
Kontingentet blev fra 1. januar 2018 forhøjet til 120 kr. årligt, hvilket fortsat er et meget lavt kontingent, omkostningerne ved publiceringen af Zise taget i betragtning.

www.zise.dk
Digitaliseringen af Zise. Samtlige årgange af Zise fra 1978 til og med 2017 ligger nu som pdf-filer på www.zise.dk, hvor de også er søgbare. De enkelte artikler er registreret med forfatternavn og titel på artiklen. Men der er på sigt mulighed for, hvis frivillig arbejdskraft findes, at tildele artiklerne emneord eller kronologi, så man kan søge bredt i artiklerne. Udlægningen af Zise www.zise.dk indebærer, at selskabet ikke lagerfører Zise i papirudgaven længere tilbage end de seneste 2-3 årgange. Zise vil fremover blive gjort tilgængelig på www.zise.dk to år efter publiceringen.

Kildemateriale – Toldvæsenet. En række trykte kilder i form af lovbestemmelser, reglementariske bestemmelser samt bl.a. Sponnecks bog Om Toldvæsen og det danske Toldvæsen i særdeleshed er lagt ud på www.zise.dk tilligemed en række personalehåndbøger frem end til 1920, men vil i nær fremtid blive ført frem til 1950.

Personalia-delen fra værket "Det danske Toldvæsen" og tilsvarende Grænsegendarmeriets fra "Dansk Politistat" vil også kunne udlægges.

Desværre har vi ikke fundet frem til tilsvarende personalehåndbøger fra det statslige skattevæsen og dem, vi har set, indeholder de enkeltes samlede karakter fra fagskolen, hvilket formentlig vil være i modstrid med persondataloven at gøre frit tilgængeligt.

Med hensyn til kildemateriale i øvrigt, så vil der efterhånden blive mere tilgængeliggjort på www.zise.dk.

Tolden i Sundet
The Sound Toll at Elsinore, der udkom i 2017, og som selskabet udgav i samarbejde med Museum Tusculanum, som distribuerer den via store internationale distributører, er indtil videre solgt i 100 eksemplarer, hvilket måske ikke lyder af meget, men er efter sigende ret pænt, da alle de, der kan læse danske, har erhvervet den danske udgave.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720
Ole Degns efterladte manuskript Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720, som Told- og Skattehistorisk selskab påtog sig publiceringen af, blev færdigredigeret af Henrik Fode og Inge Degn. Bogen forelå ultimo 2018. Told- og Skattehistorisk Selskab står som udgiver, mens Museum Tusculanum har den i kommission. Ole Degn havde på det nærmeste tilvejebragt den fulde finansiering af publikationen, forinden han døde. Det er således en non-profit udgivelse, hvor indtægterne tilfalder selskabet, indtil de af selskabet afholdte udgifter er i hus, hvorefter indtægterne tilfalder Inge Degn. Foreløbig er der solgt knap 100 eksemplarer.

Toldvæsenets bygningshistorie
Redaktørerne af "Toldvæsenets bygningshistorie" Henrik Fode og Gunnar Jakobsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet "Toldvæsenets bygningshistorie", der for enkelte landsdele er meget langt fremme, mens der for andre områder fortsat mangler forfattere, noget redaktørerne løbende arbejder med, men som har vist sig at være vanskeligt.

Det første bind Toldbygninger på Bornholm, der er skrevet af Mogens Lau, udkom december 2016, men desværre har salget været meget beskedent i de 2½ år, der er gået siden publiceringen og salget er så godt som gået i stå.

Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø er langt fremme, idet de sidste to manuskripter til dette bind forhåbentlig er i hus omkring 1. august 2019, hvorefter vi lige skal have set på, om der er toldopsynsmandsposter og andre bygninger under de forskellige toldkamre, som nødvendigvis skal behandles eller nævnes. Herefter skal artiklerne færdigredigeres og illustrationsmaterialet tilvejebringes.

Vi har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået tilsagn om støtte på 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond og 7.000 kr. fra Dansk Lokalhistorisk Forening samt 17.500 kr. fra Fondet af 1844, dvs i alt 34.500 kr., men må nødvendigvis finde flere fondsmidler for at få tilstrækkelig balance mellem udgifter og indtægter på en sådan udgivelse. Bindet forventes publiceret vinteren/foråret 2020.

Tidligere lektor i historie ved Svendborg Statsskole Hans Kaae har skrevet om toldkamrene Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt Bagenkop toldkontrol. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens toldkammer. Museumsleder Harriet Hansen, tidligere Middelfart Museum, har skrevet om Middelfart og Bogense toldkamre. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet skriver om Faaborg Toldkammers bygningshistorie, mens arkivchef Jørgen Thomsen, Odense skriver om Odenses toldkammerbygninger, hvoraf de 3 fortsat eksisterer udover en nyere havnetoldbod. Vi er således i gode indsigtsfulde lokalt forankrede hænder.

Museumsinspektør Mariann Ploug har skrevet om Varde toldkammer og Hans Kaae om Esbjerg toldkammer, mens arkivar Karsten Merrald Sørensen har skrevet om Fredericia toldkammer og lektor Erik Hansen om Ikast Toldkontrol.

Seniorforsker Claus M. Smidt er forhåbentlig i gang med at skrive om toldkammerbygningerne på Lolland og Falster samt Møn.

Det bør tilføjes, at det har været særdeles arbejdskrævende ikke blot at skaffe forfattere, men også at skrivetilsagnene opfyldes. Rykkere og telefonopkald har i nogle tilfælde været nødvendige, men tilsagn er alligevel ikke altid blevet honoreret. Det er forklaringen på, at projektet igen og igen forsinkes. Derfor er udsigterne for en fortsættelse med Jylland og Sjælland samt København meget usikker, men i det omfang, det lykkes at få etableret de fornødne aftaler for et samlet område, så vil serien blive fortsat.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er fortsat i fuld sving med at udarbejde et told- og skattehistorisk opslagsværk fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Opslagsværket vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie. Opslagsværket udkom desværre ikke, som vi havde håbet, i 2018, da manuskriptet ikke er færdigskrevet, men dog langt fremme.

Claus Rafner har beskrevet de statslige direkte skatter, de militære byrder og udskrivninger, de lokale og kommunale skatter, gruppen af retsafgifter, arveafgifter og retssportler mv, afgifter henhørende under politiet, samt stempelafgiften. Artiklerne tager hovedsageligt afsæt i navne på skatter og afgifter, men Claus Rafner har også medtaget mange begreber inden for skatteforvaltningen som særskilte artikler. Han er langt fremme med toldsiden, mens der mangler en del nyere forbrugsafgifter at blive beskrevet. Forfatteren forventer at være færdig med manuskriptet inden årsskiftet 2019/2020. Herefter følger en redaktionsfase og eventuelt fremskaffelse af relevante illustrationer, så vi satser på at få opslagsværket ud i 2020.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie" er en kilde, som bringer os meget tæt på Øresundstolden og hvordan den fungerede set med embedsmandens øjne. Bogen blev trykt i 1855 men kom aldrig i handelen, men blev genoptrykt af Kildeskriftselskabet i 1975.

C.F. Holm har skrevet en fortsættelse til det trykte, idet der foreligger 2 manuskripter i Håndskriftsamlingen på Det kongelige Bibliotek, som af Jan Kanstrup er transskriberet, både ”Fra Holtens Tid”, som omfatter årene 1839-1850, og ”Fra Bluhmes Tid”, som dækker årene frem til Øresundstoldens afløsning i 1857. Jan Kanstrup er i gang med at kvalitetssikre den transskriberede tekst og sideløbende hermed arbejder han med et forklarende og uddybende noteapparat for alle tre bind.

Told- og Skattemuseet
Told- og Skattemuseets samling er nu flyttet til museet Oldemorstoft, der er et selvstændigt museum under Aabenraa Kommune, som har indvilget i at modtage samlingen. Told- og Skattemuseets samling vil derfor fremover udgøre en væsentlig del af museet, som nu er gået i gang med at planlægge, hvorledes samlingen fremover skal præsenteres. Dansk Told & Skatteforbunds bestræbelser for at bevare et samlet ”told- og skattemuseum” synes således at skulle lykkes. Henrik Fode har repræsenteret Told- og Skattehistorisk Selskab i dette arbejde.

Efter et vellykket møde i arbejdsgruppen med deltagelse af Aabenraas borgmester modtog arbejdsgruppen desværre afslag på en afgørende ansøgning, hvorfor økonomien igen er i centrum for arbejdsgruppen.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt to bestyrelsesmøder.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 3 – Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

Ad punkt 4 – Regnskab 1. januar – 31. december 2018
Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 og kommenterede de enkelte punkter i regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.
Sekretæren redegjorde for bestyrelsesvalgene.

De to eneste bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, er Henrik Fode og Gunnar Jakobsen.

På valg er:

 1. Formand
  Da der gennem mange år har været tradition for, at formanden for selskabet har været chefen for toldvæsenet, Told·Skat eller SKAT, så foreslog bestyrelsen i 2018, at Henrik Fode fortsatte som fungerende formand frem til i år.

  Bestyrelsen foreslog underdirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz Hansen, som ny formand. Preben Buchholtz Hansen valgtes for et år og vil således også være på valg i 2020.

 2. Redaktør
  Museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen, der har været redaktør af Zise i to år, var villig til genvalg. Henrik Gjøde Nielsen blev valgt for en ny periode på to år.

 3. 4 bestyrelsesmedlemmer
  På valg var Anders Bech Christensen (kasserer) og Taus P. Helleskov. Førstnævnte var villig til genvalg, mens Taus P. Helleskov efter ønske af arbejdsmæssige årsager udtræder af bestyrelsen. Anders Bech Christensen blev valgt for en ny periode på to år.

  Herefter er der så 4 ledige bestyrelsesposter, hvoraf de to skulle vælges for to år mens de to andre skulle vælges for et år. Bestyrelsen foreslog at udskyde valget af de manglende 4 bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling i 2020, idet valgene så vidt muligt bør være forberedelsen til et generationsskifte i bestyrelsen, idet Henrik Fode, som har været medlem af bestyrelsen siden 2000, allerede sidste år meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen i 2020. Gunnar Jakobsen, der har beklædt sekretærposten i næsten 42 år, har lige rundet de 70 og selv om han ikke nærer planer om at udtræde af bestyrelsen, så er der god grund til også på sigt at finde en afløser for ham, så der vil kunne ske en glidende overgang. Det er således væsentligt for selskabet at få indvalgt personer, der på sigt vil kunne overtage de opgaver, som i dag især påhviler sekretær og næstformand, dvs. den daglige drift samt publikationsvirksomheden. Bestyrelsen vil også gerne forinden videre se, hvorledes forløbet bliver med etableringen af Told- og Skattemuseet.

  Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

 4. 2 bestyrelsessuppleanter
  Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt.

 5. 2 revisorer
  Chefkonsulent Keld Boysen og specialkonsulent Peter C. Sibbesen blev genvalgt.

 6. En revisorsuppleant
  Chefkonsulent Niels B. Legaard blev genvalgt.

Ad punkt 6 – Fastsættelse af kontingent for 2020
Kontingentet blev foreslået fastsat uændret, idet man først vil se, hvorledes omkostningerne vil være i forbindelse med publiceringen af en årbog.

Ad punkt 7 – Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

Tilbage | Til Top