Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 15. oktober 2020, kl. 16.00-17.00 i Copenhagen Towers, København med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2019
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2019
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. formand
  2. 5 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2021
 7. Eventuelt

Sekretæren, som var overdraget på formandens vegne at afvikle generalforsamlingen, bød de fremmødte velkommen og foreslog fg. underdirektør Niels Anker Jørgensen som dirigent.

Ad punkt 1 - Valg af dirigent

Fg. underdirektør Niels Anker Jørgensen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen udskudt

Told- og Skattehistorisk Selskab havde i "Zise Nyhedsbrev 2020" indkaldt til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2020, men bestyrelsen måtte desværre beslutte at udskyde generalforsamlingen uanset, at § 9 i selskabets vedtægter fastsætter, at generalforsamlingen afholdes hvert år i april eller maj.

Baggrunden var, at regeringen som led i indsatsen mod spredning af COVID-19 i Danmark havde indført midlertidigt forbud mod at afholde arrangementer og aktiviteter, hvor flere end 10 personer var samlet, hvilket omfattede både offentlige og private arrangementer mv. Dertil kom, at vi den 30. april 2020 ikke ville have haft adgang til Skatteforvaltningens bygning Østbanegade 123, som i.h.t. regeringens bestemmelse, som det så ud, først ville åbne den 11. maj 2020.

Da Skatteforvaltningen i mellemtiden er fraflyttet Østbanegade 123, blev generalforsamlingen derfor flyttet til Copenhagen Towers.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2019

Medlemstal

Medlemstallet er faldet meget i 2019, hvor der i forbindelse med overgangen af Zise fra tidsskrift til årbog blev sikret, at kun medlemmer, der havde betalt kontingent for 2019, modtog årbogen. Da vi skulle til at udsende årbogen var der en række medlemmer, som endnu ikke havde betalt kontingent, og disse medlemmer har således ikke modtaget årbogen men fået tilsendt "Zise - Nyhedsbrev 2020" for at sikre, at det ikke var en fejltagelse, at de ikke havde betalt kontingent, også for at opfange dem, som formentlig fortsat ønsker at være medlem, men som af en eller anden årsag ikke havde betalt kontingent. Dette resulterede i, at vi har opfanget 49 af dem, der ikke havde betalt, men som fortsat ønskede at være medlem.

Per 1. april 2019 havde selskabet 638 personlige medlemmer samt 8 virksomheder og institutioner med kollektivt medlemskab. Herudover var der 14 biblioteker og museer, der abonnerer på Zise, i alt 660 modtagere af Zise. Vi er per 1. april 2020 nede på 472 medlemmer, dvs. et fald på 188 medlemmer, hvor faldet i 2018/19 kun var på 54.

Medlemshvervning

Dansk Told & Skat bragte i nr. 1/2020 et interview med mig for at gøre opmærksom på Told- og Skattehistorisk Selskabs eksistens samt at Zise beskæftiger sig med tiden forud for Skatteforvaltningen, for som overskriften siger, så skal "Vi huske, hvor vi kommer fra". Herudover bragte Dansk Told & Skat en anmeldelse af Zise 2019, hvor redaktøren Ole Pedersen tager årbogen og dets indhold op til behandling.

Det er tanken at forsætte med at gøre opmærksom på Told- og Skattehistorisk Selskabs eksistens i relevante fora, således også i Seniorforeningen Told & Skat, hvis generalforsamlinger jeg som hovedregel deltager i som repræsentant for Fondet af 1844, der bidrager økonomisk til afholdelse af seniorforeningens generalforsamling.

Det ville jo være rart, om vi kunne få stoppet medlemsnedgangen og få nye medlemmer ind, heriblandt nyansatte i Skatteforvaltningen.

Kontingentet

Kontingentet blev fra 1. januar 2018 forhøjet til 120 kr. årligt, hvilket fortsat er gældende. Det er fortsat et meget lavt kontingent, omkostningerne ved publiceringen af Zise taget i betragtning.

Zise - status

I 2019 besluttede bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen efterfølgende godkendte, at Zise fremover skal udsendes som årbog suppleret af nyhedsbrev, som ligeledes skal udkomme en gang årligt.

"Zise - Nyhedsbrev 2019" blev udsendt med email/PostNord foråret 2019.

Zise 2019 - Told- og skattehistorisk årbog", der ved årsskiftet 2019/20 blev udsendt med PostNord, har ændret format og layout i forhold til tidsskriftet udover, at det nu også er indbundet, og i 2019 med et omfang på 182 sider, en ganske betydelig udgivelse og som altid med nye bidrag til told- og skattehistorien. Layoutet er udarbejdet i et tæt samarbejde med grafisk formgiver Dorte Cappelen, som har taget højde for, at tilrettelæggelsen af Zise fremover ikke nødvendigvis kræver hendes medvirken. Derudover indhentede vi nye tilbud på trykningen af Zise, som nu bliver trykt hos Narayana Press.

Indholdsmæssigt fortsætter Zise 2019 den traditionelle linje med en blanding af erindringsstof og faghistoriske artikler, anmeldelser mv. Ved udgivelsen som årbog vil der fremover også kunne blive plads til længere artikler, og vi kan, udover den traditionelle blandede linje, også operere med tematiske årbøger. Årbogen er opdelt i fire afdelinger, en afdeling med faghistoriske artikler, en afdeling med erindringsartikler og en afdeling med boganmeldelser samt en afdeling med meddelelser.

Som det fremgår af Zise 2019 er en del af de faghistoriske artikler peer reviewede [fagfællebedømte], hvilket også vil være tilfældet fremover, da det efterhånden er en nødvendighed, da tendensen er, at dette fænomen også er ved at brede sig fra universitetsverdenen til museumsverdenen og færre og færre historikere leverer artikler uden at man kan opfylde kravet om peer reviewing.

Selv om det ser rimeligt ud med stof til Zise 2020, så vil bestyrelsen alligevel igen i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise som årbog fortsat kan være spændende læsning. Så toldere og skattefolk - få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise!

I nyhedsbrevet løftede redaktøren sløret lidt for, hvad der er på vej til Zise 2020, som også bragte en appetitvækker på Mogens Laus erindringer, der nu foreligger som færdigt manuskript med titlen "Erindringsglimt fra mit arbejdsliv i told- og skattevæsenet 1959-2002", hvor vi i forvejen kender Mogens Lau fra Zises spalter samt fra bogen om "Toldbygninger på Bornholm", der udkom i 2016. Derudover har Erik Bank skrevet om sine "Oplevelser som toldfuldmægtig i en udviklingsstilling ved Distriktstoldkammer 3 (sydvest) og Hvidovre 1985-1988". Af andre erindringer er der A. Malling-Jacobsens efterladte "Erindringer om 9. april 1940". Om "Øresundstoldens skriver- og tøndepenge 1429-1708" og "På min Herres Nådes vegne ... - en undersøgelse af de ældste øresundstoldbøger", begge af Mogens Jensen, som vi kender fra Zises spalter om hans slægt af toldere, som i seks generationer stod for opkrævningen af Øresundstolden. Derudover er der 2-3 andre artikler på vej, bl.a. om "Vamdrup Toldkammer" af Jens Bruhn, som vi kender fra selskabets to første udgivelser "Toldboder - set på grafiske blade" og "Kongeåen - den gamle grænse set på postkort" og "19. september 1944 - interneringen af dansk politi og grænsegendarmeri" af Henrik Skov Kristensen, der bl.a. er kendt fra værket "Straffelejren" samt derudover en artikel af Hans Nielsen med "Toldhistorie fra Skagen".

www.zise.dk

Digitaliseringen af Zise. Samtlige årgange af Zise som tidsskrift fra 1978-2018 ligger nu som pdf-filer på www.zise.dk, hvor de også er søgbare. De enkelte artikler er registreret med forfatternavn og titlen på artiklen. Men der er på sigt mulighed for, hvis frivillig arbejdskraft findes, at tildele artiklerne emneord eller kronologi, så man kan søge bredt i artiklerne. Udlægningen af Zise www.zise.dk indebærer, at selskabet ikke længere lagerfører Zise som tidsskrift i papirform. Zise vil fremover blive gjort tilgængelig på www.zise.dk to år efter publiceringen. Indtil videre vil selskabet lagerføre Zise som årbog.

Kildemateriale - Toldvæsenet.

Yderligere en række trykte kilder i form af lovbestemmelser, reglementariske bestemmelser er tilgængeliggjort på www.zise.dk tilligemed en række personalehåndbøger, nu frem til 1975.

Personalia-delene fra de biografiske opslagsværker "Det danske Toldvæsen" og "Dansk Politistat", sidstnævnte om Grænsegendarmeriet er også tilgængeliggjort.

Med hensyn til kildemateriale i øvrigt og personalehåndbøger, så vil der efterhånden blive mere tilgængeliggjort på www.zise.dk. Forhåbentlig til gavn og glæde for forskere og slægtshistorikere m.fl.

Tolden i Sundet

The Sound Toll at Elsinore, der er redigeret af Ole Degn, udkom i 2017, og som selskabet udgav i samarbejde med Museum Tusculanum, der distribuerer den via sine store internationale distributører, er indtil videre solgt i 100 eksemplarer, hvilket måske ikke lyder af meget, men er efter sigende ret pænt, da alle interesserede, der kan læse dansk, vel har erhvervet den danske udgave.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720

Ole Degns efterladte manuskript Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720, som Told- og Skattehistorisk Selskab efter Ole Degns død påtog sig publiceringen af, blev færdigredigeret af Henrik Fode og Inge Degn. Bogen forelå ultimo 2018. Told- og Skattehistorisk Selskab står som udgiver, mens Museum Tusculanum har den i kommission. Ole Degn havde på det nærmeste tilvejebragt den fulde finansiering af publikationen, forinden han døde. Det er således principielt en non-profit udgivelse. Der var den 1. januar 2020 solgt 90 eksemplarer af bogen.

Toldvæsenets bygningshistorie

Redaktørerne af "Toldvæsenets bygningshistorie" Henrik Fode og Gunnar Jakobsen har i det forløbne år arbejdet videre med projektet "Toldvæsenets bygningshistorie".

Det første bind Toldbygninger på Bornholm, der er skrevet af Mogens Lau, udkom december 2016, men desværre har salget været forholdsvis beskedent i de næsten 4 år, der er gået siden publiceringen og salget er nu gået i stå.

Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø er langt fremme, men desværre har den oprindelige forfatter til Odense Toldkammers bygningshistorie ikke overholdt de indgåede aftaler, hvilket har forsinket projektet væsentligt, idet de fleste forfattere har leveret deres bidrag for flere år siden. Først her i foråret er det lykkedes at finde en kvalificeret forfatter til at skrive Odense Toldkammers bygningshistorie. Historikeren Jan Jessen, der er formand for Dansk Historisk Fællesråd, har påtaget sig opgaven at skrive Odense Toldkammers bygningshistorie, og hvor manuskriptet skulle foreligge foråret 2021, selv om en Covid-19 nedlukning og nu igen begrænset betjening i Rigsarkivet forsinker projektet.

Tidligere lektor i historie ved Svendborg Gymnasium, Hans Kaae, har skrevet om toldkamrene Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt Bagenkop Toldkontrol. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens Toldkammer. Museumsleder Harriet Hansen, tidligere Middelfart Museum, har skrevet om Middelfart og Bogense toldkamre. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet har skrevet om Faaborg Toldkammer, mens Jan Jessen som nævnt skriver Odense Toldkammers bygningshistorie.

Selv om manuskripterne foreligger, så kræver nogle af dem stadig en sidste finpudsning, mens andre er trykklare. Dertil kommer, at nogle af artiklerne mangler illustrationer, så der vil være en del redaktionel arbejde, forinden artiklerne er helt trykklare. Selskabet satser på at kunne publicere Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø eftersommeren 2021.

Vi har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået tilsagn om støtte på 20.000 kr. fra Landsdommer V. Gieses Legat, 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond og 7.000 kr. fra Dansk Lokalhistorisk Forening samt 17.500 kr. fra Fondet af 1844, dvs. i alt 54.500 kr., men må nødvendigvis finde flere fondsmidler for at få tilstrækkelig balance mellem udgifter og indtægter på en sådan udgivelse. Desværre er der en stor risiko for, at en eller flere af bevillingerne udløber inden, vi har nået at få bindet publiceret.

Arkivar Karsten Merrald Sørensen har skrevet om Fredericia Toldkammer, Hans Kaae om Esbjerg Toldkammer, mens lektor Erik Hansen har skrevet om Ikast Toldkontrol. Bestyrelsen har besluttet, at bringe disse bygningsbeskrivelser i Zise i de næste årgange af Zise, da man ikke forventer at kunne fremskaffe de nødvendige artikler, som dækker denne del af Nørrejylland. Som en konsekvens af det lange forløb har tidligere museumsinspektør Mariann Ploug valgt at bringe sin artikel om Varde Toldkammer i "Fra Ribe Amt 2020".

Tilsvarende er toldbygningernes historie på Lolland og Falster samt Møn foreløbig skrinlagt, da forfatteren til denne udgivelse er faldet fra.

Det må siges, at det har været særdeles arbejdskrævende ikke blot at skaffe forfattere, men også den løbende opfølgning på tilsagn om artikler. Rykkere og telefonopkald har i nogle tilfælde været nødvendige, men tilsagn er alligevel ikke altid blevet honoreret. Det er forklaringen på, at projektet igen og igen forsinkes. Derfor er udsigterne for en fortsættelse med Jylland og Sjælland samt København og nu Lolland-Falster og Møn meget usikker, men i det omfang, det senere lykkes at få etableret de fornødne aftaler for et samlet område, vil serien blive fortsat. Således forventer vi, at det vil lykkes at få skrevet de vendsysselske toldbygningers historie.

Told- og Skattehistorisk Leksikon

Claus Rafner har medio april afleveret det omfattende manuskript til "Dansk Told- og Skattehistorisk Leksikon", som dækker told, skatter og afgifter mv fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Leksikonet dækker således principielt alene tiden frem til Danmarks indtræden i EF, hvor begrebsapparatet og lovgivningen ændredes væsentligt, men forfatteren har dog i stort omfang trukket linier frem til i dag. Leksikonet vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie.

Foreløbigt en stor tak til Claus Rafner for hans meget store indsats samt for at vi er nået så langt som vi er nu.

Der vil dog komme til at gå nogen tid, forinden værket vil kunne foreligge trykt, idet redaktionsfasen på et så omfattende værk er meget krævende, idet vi så vidt muligt skal have specialister ind over på de forskellige områder, hvis sådanne da findes. Foreløbigt har Gunnar Jakobsen været inde over tolddelen, mens Anders Lützhøft og Peter Loft har set på skatteområdet. Stor tak til dem for denne betydelige indsats samt ikke mindst for kommentarerne til manuskriptet.

Vi og forfatteren vil dog fortsat gerne have flere til at læse manuskriptet, så hvis nogen mener at sidde inde med den fornødne viden på enten told-, moms-, afgifts- eller skatteområdet, så kontakt venligst selskabets sekretær.

Udover kvalitetssikringen af manuskriptet, så skal der også fremskaffes relevante illustrationer, så værket også kan blive en indbydende og smuk publikation.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie" er en kilde, som bringer os meget tæt på Øresundstolden og hvordan den fungerede set med embedsmandens øjne. Bogen blev trykt i 1855 men kom aldrig i handelen, men blev genoptrykt af Kildeskriftselskabet i 1975.

C.F. Holm har skrevet en fortsættelse til det trykte, idet der foreligger 2 manuskripter i Håndskriftsamlingen på Det kongelige Bibliotek, som af Jan Kanstrup er transskriberet, både "Fra Holtens Tid", som omfatter årene 1839-1850, og "Fra Bluhmes Tid", som dækker årene frem til Øresundstoldens afløsning i 1857. Jan Kanstrup er fortsat i gang med at kvalitetssikre den transskriberede tekst og sideløbende hermed arbejder han med et forklarende og uddybende noteapparat for alle tre bind.

Flytning af Told- og Skattehistorisk Selskabs boglager og arkiv

Told- og Skattehistorisk Selskab har nu for 2. gang måttet flytte sit bog- og tidsskiftlager, som først havde til huse i Amaliegade 44 og dernæst i Østbanegade 123, som Skatteforvaltningen er fraflyttet. Boglageret er nu placeret i Skattestyrelsens nye bygning i Høje Taastrup.

Selskabets sekretær Gunnar Jakobsen og selskabets kasserer Anders Bech Christensen har nedtaget alle bøger samt pakket arkivet ned og anbragt på 24 paller, så meget var der, udover at der også blev et par paller til Told- og Skattemuseet i Oldemorstoft. Tak til Gunnar og Anders for deres store indsats.

Told- og Skattemuseet

Museet Oldemorstoft, der er et selvstændigt museum under Aabenraa Kommune, er ved at have tilendebragt registreringen og bearbejdningen af Told- og Skattemuseets samling, som fremover vil udgøre en væsentlig del af museet, som nu er gået i gang med at planlægge, hvorledes samlingen skal præsenteres.

Da det ikke er lykkedes helt at fremskaffe de fornødne midler til opbygningen af det nye "Told- og Skattemuseum", har man taget bestik af situationen og arbejdet fortsætter ufortrødent med henblik på at etablere en ny permanent udstilling, som vil ske i etaper over de kommende år. Dette arbejde er dog ligesom så meget andet blevet forsinket af Covid 19.

Dansk Told & Skatteforbunds bestræbelser for at bevare et samlet "told- og skattemuseum" synes således at skulle lykkes.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt et bestyrelsesmøde.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 3 - Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 4 - Regnskab 1. januar - 31. december 2019

Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 og kommenterede de enkelte punkter i regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

Sekretæren redegjorde for bestyrelsesvalgene.

På valg er:

Formand

Underdirektør i Toldstyrelsen, Preben Buchholtz Hansen blev i 2019 valgt for et år og er derfor på valg igen i år. Preben Buchholtz Hansen er villig til genvalg.

Redaktør

Museumsdirektør Henrik Gjøde Nielsen, er først på valg i 2021, idet han i 2019 blev valgt for to år.

4 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Gunnar Jakobsen og Henrik Fode. Begge er villige til genvalg, idet Henrik Fode, som har været medlem af bestyrelsen siden 2000, tidligere har meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen i 2020, men er blevet overtalt til at fortsætte yderligere en periode. Henrik Fode har tilkendegivet, at det er uigenkaldelig sidste gang, at han genopstiller.

Herefter er der så 4 ledige bestyrelsesposter, hvoraf de to skulle vælges for to år mens de to andre skulle vælges for et år. Bestyrelsen foreslog at udskyde valget af de manglende 4 bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling i 2021. Gunnar Jakobsen, der har beklædt sekretærposten i næsten 43 år, rundede sidste år de 70, og selv om han ikke nærer planer om at udtræde af bestyrelsen, så er der god grund til også på sigt at finde en afløser for ham, så der vil kunne ske en glidende overgang. Det er således væsentligt for selskabet at få indvalgt personer, der på sigt vil kunne overtage de opgaver, som i dag især påhviler sekretær og næstformand, dvs. den daglige drift samt publikationsvirksomheden. Bestyrelsen vil også gerne forinden videre se, hvorledes forløbet bliver med etableringen af Told- og Skattemuseet. Heldigvis ligger kassererposten i gode hænder hos Anders Bech Christensen.

2 bestyrelsessuppleanter

Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt.

2 revisorer

Chefkonsulent Keld Boysen er villig til genvalg, mens specialkonsulent Peter C. Sibbesen ikke ønsker at genopstille. I stedet foreslås chefkonsulent Niels B. Legaard.

En revisorsuppleant

Som ny revisorsuppleant foreslås fagkonsulent Lars Kryger Nielsen.

Valgene blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 6 - Fastsættelse af kontingent for 2021

Kontingentet blev foreslået fastsat uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 7 - Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Tilbage | Til Top