Visning af billede: zise_top  
Visning af billede: zise_top_2   
     Til Forsiden        Kontakt  
 
 

Told- og Skattehistorisk Selskab afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 2022, 16.00 i Skattestyrelsen, Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2021
 3. Indkomne forslag
 4. Regnskab 1. januar - 31. december 2021
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
  1. formand
  2. 5 bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 bestyrelsessuppleanter
  4. 2 revisorer
  5. en revisorsuppleant
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023
 7. Ændring af vedtægter
 8. Eventuelt

Sekretæren bød de fremmødte velkommen og glædede sig over, at det igen nu var muligt at mødes fysisk. Sekretæren oplyste, at formanden sad fast i trafikken på vej til Copenhagen Towers og at han i formandens fravær ville varetage dennes hverv. Herefter foreslog sekretæren kontorchef Niels Anker Jørgensen som dirigent.

Ad punkt 1 - Valg af dirigent

Kontorchef Niels Anker Jørgensen blev valgt som dirigent.

Ad punkt 2 - Beretning om virksomheden 1. januar - 31. december 2021

Medlemstal
Medlemstallet er faldet lidt i 2021. Pr. 1. april 2022 havde vi 432 personlige og 7 institutioner og virksomheder som medlemmer samt 12 biblioteker, der abonnerer på Zise, i alt 451, der har modtaget Zise 2021. Således et fald på 21, som dækker over, at nogle har meldt sig ud eller ikke har betalt kontingent, men også over, at det trods alt er lykkedes at tiltrække nogle få nye medlemmer.

Kontingentet
Kontingentet blev fra 1. januar 2018 forhøjet til 120 kr. årligt for enkeltpersoner, hvilket fortsat er gældende. Det er stadig et meget lavt kontingent, omkostningerne ved publiceringen og udsendelse af Zise taget i betragtning, specielt når der udkommer en så omfangsrig årbog, som det var tilfældet for både 2020 og 2021, så kontingentet har ikke kunnet dække omkostningerne. Zise 2022 bliver derfor ikke på helt så mange sider, specielt da en normal årgang skulle ligge på 200-250 sider. Anmodningen om kontingentindbetaling for 2022 vil være med i "Zise - Nyhedsbrev 2022".

Zise - status

"Zise 2021" blev udsendt i sidste halvdel af marts 2022 og "Zise - Nyhedsbrev 2022" vil blive udsendt med email/PostNord i løbet af sommeren 2022.

Zise 2020 var på 356 s, men overgås af Zise 2021, som var på 409 s, og det mest omfattende Zise nogensinde med et righoldigt udvalg af artikler lige fra den tidlige Øresundstold frem til 2006 - en ganske betydelig udgivelse og som altid med nye bidrag til told- og skattehistorien.

Zise 2022 vil bl.a. bringe erindringsartiklen "Fra kontorelev til skattedirektør 1966-2011" af Inge-Lis Mørch. Henrik Gjøde Nielsen fortsætter publiceringen af Aage Malling-Jacobsens erindringer. Finn Lautrup om "Toldmedhjælper og modstandsmand - Knud Henrik Nicolai Vindel (1920-1944) og hans gruppe i Gråsten". Jens Bruhn og Gunnar Jakobsen har en artikel om Vamdrup tolddistrikt i støbeskeen som en opfølgning på "Vamdrup Toldsted og Stationsby". Mogens Jensen har begået endnu en artikel om livet i Helsingør "Et blodigt år ved Øresunds Toldbod". Endvidere har Torben Svendrup en artikel i støbeskeen om "skattepolitik og oprør i dansk middelalder". 

Selv om det ser rimeligt ud med stof til Zise 2022, så vil bestyrelsen alligevel igen i år opfordre såvel historikere som toldere og skattefolk til at bidrage til Zise, så Zise som årbog fortsat kan være spændende læsning. Så toldere og skattefolk - få nu skrevet jeres erindringer og gerne til Zise!

The Sound Toll at Elsinore
Salget af Tolden i Sundet på engelsk The Sound Toll at Elsinore, som udkom i 2017 , er gået i stå, selv om Museum Tusculanum distribuerer den internationalt, således kan den bl.a. erhverves via Amazon. Det samlede salg iaf den engelske udgave har været begrænset, men vi må håbe, at den har bidraget til at fremme forskningen i Sundtolden internationalt, specielt nu hvor Sundtoldregnskaberne er publiceret på den nederlandske website Sound Toll Registers online.

Fremgang, krise og stilstand · de danske byers historie 1536-1720
Salget af Ole Degns bog Fremgang, krise og stilstand · De danske byers historie 1536-1720 er så godt som gået i stå. Museum Tusculanum, som har den i kommission, solgte 6 eksemplarer af bogen i 2021, hvilket jo ikke er meget.

Toldvæsenets bygningshistorie
Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø er fortsat langt fremme, men ikke længere end de foregående år, da vi desværre fortsat er lammet af en manglende artikel om Odense Toldkammers bygningshistorie, hvor den oprindelige forfatter ikke leverede og nu er den efterfølgende - af forskellige årsager - også faldet fra, men hvor vi arbejder på at finde en løsning. Det har ikke skortet på opfølgning fra sekretærens side. Uendeligt mange rykkere og telefonopkald er det blevet til for at få bogen om toldbygningerne på Fyn, Langeland og Ærø klar til publicering.

Projektet desværre også trukket så længe ud, at vi desværre har mistet én af vore forfattere, tidligere museumsleder Harriet Hansen, der var den første som leverede sine artikler om Middelfart og Bogense toldkamre så tidligt som i 2015, og som hun trods sin svære sygdom nåede at finpudse umiddelbart før hun døde sommeren 2021. Museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen, Østfyns Museer har skrevet om toldkamrene i Kerteminde og Nyborg. Museumsinspektør Ingrid Vatne, Museum Vestfyn har skrevet om Assens Toldkammer. Museumsinspektør Eva Frellesvig, Øhavsmuseet har skrevet om Faaborg Toldkammer. Tidligere lektor i historie ved Svendborg Gymnasium, Hans Kaae, har skrevet om toldkamrene i Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal samt om Bagenkop Toldkontrol og Dageløkke Toldopsynsmandspost.

Vi har til publiceringen af Toldbygninger på Fyn, Langeland og Ærø fået tilsagn om støtte på 20.000 kr. fra Landsdommer V. Gieses Legat, 10.000 kr. fra N.M. Knudsens Fond og 7.000 kr. fra Dansk Lokalhistorisk Forening samt 17.500 kr. fra Fondet af 1844, dvs. i alt 54.500 kr., men desværre er bevillingerne så gamle, at en er fornyet, mens de to andre skal vi søge om at få fornyet, hvor de begge udløber sommeren 2022.

En bog om de vendsysselske toldkamre er den eneste fortsættelse, som redaktionen kan forestille sig, da Zises redaktør, Henrik Gjøde Nielsen, her har de fornødne kontakter, mens vi nok må droppe de øvrige landsdele.

Told- og Skattehistorisk Leksikon
Claus Rafner er fortsat i gang med en kritisk gennemgang af sit omfattende manuskript til "Dansk Told- og Skattehistorisk Leksikon", som han afleverede april 2019, og som dækker told, skatter og afgifter mv fra tidernes morgen og frem til Danmarks optagelse i EF per 1. januar 1973. Leksikonet dækker således principielt alene tiden frem til Danmarks indtræden i EF, hvor begrebsapparatet og lovgivningen ændredes væsentligt, men forfatteren har dog i stort omfang trukket linjer frem til i dag. Leksikonet vil således blive et væsentligt supplement til Dansk Toldhistorie og Dansk Skattehistorie, men også et redskab for nutidige toldere og skattefolk, der har behov for at se tilbage på forudsætningerne for den nutidige told- og skatteforhold.

Foreløbigt en stor tak til Claus Rafner for hans meget store indsats samt for at vi er nået så langt som vi er nu.

Der vil dog fortsat komme til at gå nogen tid, forinden værket vil kunne foreligge trykt, idet redaktionsfasen på et så omfattende og detaljerigt værk er meget krævende, idet vi fortsat så vidt muligt skal have specialister ind over på de forskellige områder, hvis sådanne da findes. Foreløbigt har Gunnar Jakobsen været inde over tolddelen, mens Anders Lützhøft og Peter Loft har set på skatteområdet. Stor tak til dem for denne betydelige indsats med at kommentere manuskriptet.

Vi og forfatteren vil dog fortsat gerne have flere til at læse manuskriptet, så hvis nogen mener at sidde inde med den fornødne viden på enten told-, moms-, afgifts- eller skatteområdet, så kontakt venligst selskabets sekretær.

Udover kvalitetssikringen af manuskriptet, så er Claus Rafner også gået i gang med at fremskaffe relevante illustrationer, så værket kan blive en indbydende og smuk publikation. Forfatteren forestiller sig, at leksikonet vil kunne publiceres i 2023.

C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie
Der er intet nyt om C.F. Holms bog "Bidrag til Sundtoldens Historie", da det ikke er lykkedes at komme i kontakt med forfatteren inden generalforsamlingen. Om projektet vil kunne realiseres i det hele taget får står hen i det uvisse.

Told- og Skattemuseets billedsamling
Told- og Skattemuseets billedsamling har overordentlig stor betydning for Zise og selskabets øvrige publikationer, da det uden adgang til denne fine store samling er vanskeligt at illustrere artikler i Zise samt bøger som "Toldvæsenets bygninger på Fyn, Langeland og Ærø". I forbindelse med Told- og Skattemuseets nedpakning omkring 2014-2015 og beslutningen om at nedlægge museet forsvandt adgangen til billedsamlingen, idet den rent fysiske del af billedsamlingen da overgik til Rigsarkivet.

Told- og Skattemuseets medarbejdere og frivillige har gennem årene scannet en hel del af museets billedsamling, som var tilgængeliggjort i lav opløsning via bibliotekssystemet ReIndex, som selskabets sekretær kontaktede og fik overdraget det udlagte billedmateriale i lav opløsning og tilhørende tekster. Museet havde ikke længere noget personale og ingen vidste, hvor på Skats servere scanningerne i høj opløsning var at finde. Men takket være gode kollegers assistance i Skat lykkedes det også for sekretæren at få fremskaffet de scannede billeder i høj opløsning.

Efteråret 2021 foreslog sekretæren Dansk Told- og Skatteforbund og Museet Oldemorstoft og dermed Told- og Skattemuseet, at man tog kontakt til Rigsarkivet om at videreføre scanningen af Told- og Skattemuseets billedsamling ved hjælp af frivillige, så hele samlingen kan blive scannet og tilgængeliggjort, hvilket Rigsarkivet umiddelbart ikke havde indvendinger imod. Lederen af Told- og Skattemuseet, museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff, har derfor arbejdet videre med projektet, idet et antal frivillige har meldt sig via Dansk Told- og Skatteforbund, så det ser ud til, at det vil lykkes at få etableret et projekt, hvorved der kan blive adgang til endnu mere materiale, og at det ikke som frygtet ender uregistreret i arkivæsker under betegnelsen "Diverse billeder". Selskabet håber naturligvis, at det derfor fortsat vil kunne trække på billedsamlingen uden administrativt besvær og omkostning for selskabet.

Zises redaktion har i øvrigt et fint samarbejde med de lokalhistoriske arkiver, som beredvilligt stiller deres billedsamlinger til rådighed, hvad vi er meget taknemmelige for, så artiklerne, specielt i Zise, kan illustreres på bedste vis, således den lange fine erindringsartikel af Jacob Jensen i Zise 2021, hvortil Bov Lokalarkiv har været storleverandør af billeder, mens det i 2020 var Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup, som leverede mange billeder til artiklen om Vamdrup Toldkammer.

Told- og Skattemuseet
Told- og Skattemuseet er efter nedlæggelsen i København nu takket være Dansk Told- og Skatteforbund og Aabenraa Kommune overført til Museum Oldemorstoft i Padborg og dele af samlingen opstillet i en af de lette pavilloner, der findes i tilknytning til den gamle gård.

Åbningen af den første etape af Told- og Skattemuseet i Museum Oldemorstoft blev forsinket bl.a. på grund af Covid-19-nedlukningerne, men den første del af udstillingen åbnede september 2021, hvor næstformanden, Henrik Fode, som også repræsenterede selskabet i komitéen til bevarelse af museet, repræsenterede Told- og Skattehistorisk Selskab ved åbningen.

Udstillingen består af en række "temaer": Der er vejerboden, mulighed for at studere uniformer eller følge et enkelt skatteområde - spiritusbeskatningen -, og endelig kan man se ind i et toldkontor med dets ældre inventar. Alt er nydeligt og pænt, men det må desværre konstateres, at pladsen er beskeden, hvorfor mange af museets genstande fra Told- og Skattemuseet i København er anbragt på magasin. Det betyder på den anden side også, at udstillingerne let kan fornyes eller udvides.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling været i løbende kontakt med hinanden per email eller telefonisk, men har på grund af Covid-19 ikke mødtes fysisk. Her forinden generalforsamlingen har bestyrelsen afholdt et kombineret fysisk og on-line-møde, idet de jyske medlemmer af bestyrelsen deltog i mødet via teams og tilsvarende i generalforsamlingen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 3 - Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 4 - Regnskab 1. januar - 31. december 2021

Chefkonsulent Anders Bech Christensen aflagde regnskabet for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 og kommenterede de enkelte punkter i regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer.

Ad punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer mv.

Sekretæren redegjorde for bestyrelsesvalgene.

På valg var:

Formand
På valg er Underdirektør Preben Buchholtz Hansen. Formanden blev genvalgt.

5 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Henrik Fode og Gunnar Jakobsen.

Derudover er der 4 ledige bestyrelsesposter, hvoraf de to skulle vælges for to år mens de to andre skulle vælges for et år. Bestyrelsen foreslog at udskyde valget af de manglende 4 bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling i 2023, specielt under hensyntagen til det fremsatte forslag til ændring af vedtægter.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer og Henrik Fode og Gunnar Jakobsen genvalgt.

2 bestyrelsessuppleanter
Formanden for Dansk Told- og Skatteforbund Jørn Rise og specialkonsulent Alice Dybdahl blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

2 revisorer
Chefkonsulent Keld Boysen og chefkonsulent Niels B. Legaard blev genvalgt som revisorer.

En revisorsuppleant
Fagkonsulent Lars Kryger Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad punkt 6 - Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingentet for 2023 blev foreslået fastsat uændret, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 7 - Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf §7, nedsættes fra 9 til 6, hvor vi gennem flere år i praksis kun har haft 5, hvor det oprindelige antal var 7, da Toldhistorisk Selskab blev oprettet i 1977, men forhøjet til 9 i forbindelsen med fusionen mellem toldvæsenet og det statslige skattevæsen i 1990, så skattesiden også blev repræsenteret i bestyrelsen. Med de seneste organisatoriske ændringer i told- og skatteforvaltningen og en mindre forankring i Skatteforvaltningens og blandt personalet, føler vi ikke, at der er behov for så mange medlemmer af bestyrelsen.

Det blev derfor foreslået at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 6, hvoraf de 3 skal told- eller skattemæssig baggrund og så vidt muligt mindst en universitetsuddannet historiker, hvor formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på et års ordinære generalforsamling, redaktør og 2 bestyrelsesmedlemmer på det følgende års generalforsamling.

Herudover ajourføres § 2, så det fremgår, at det nu er en årbog, som selskabet udgiver samt § 9 således at der tages højde for de teknologiske muligheder for at indkalde medlemmerne til generalforsamling, idet indkaldelsen til generalforsamlingen fremover vil kunne ske enten direkte til selskabets medlemmer pr. brev, email eller via selskabets website: www.zise.dk.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men vil jf § 11 først kunne træde i kraft efter en vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, idet vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver, at ⅔ af samtlige medlemmer stemmer for det og da der var færre end ⅔ af samtlige medlemmer til stede, skal forslaget forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

Ad punkt 8 - Eventuelt

Bent Madsen, Odense, oplyste, at Odense Distriktstoldkammers bygning fra 1977 med Jacob Blegvad som arkitekt var under nedrivning, hvilket også skete med arkitekt Knud Lehn Petersens Havnetoldbod fra 1956 for godt et års tid siden.

Bent Madsen lovede at skrive en artikel om de særlige indkomstarter (overført og overskydende indkomst), som blev anvendt i forbindelse med det skattefrie år, 1969. Bent Madsen vil også søge at overtale Margrethe Nørgaard til at skrive om “Da Skat fik en retssikkerhedschef". Tilsvarende tidligere skatteinspektør i Søndersø Kommune, Erik Ingemann Sørensen, om at skrive noget fra gamle dage - fx om “Da sognerådet var ligningsmyndighed".

Godkendt af dirigenten 04.05.2022

Niels Anker Jørgensen

Tilbage | Til Top